Products

產品介紹

人類慢性疾病口服疫苗抗原產品

預防及治療骨質疏鬆症、預防及治療高血壓、預防及治療類風濕關節炎…

動物用口服疫苗抗原產品

預防傳染性鮭類貧血症 病原ISAV 感染、減少魚隻追尾情況…

基因重組蛋白質

診斷COVID-19患者血清、做為COVID-19 vaccine.抗原…